Sari la conținut

Astfel, observaţia nu există doar ca o entitate externă, ci şi ca un lucru care poate fi transpus asupra subiectului. Ca atare, ea indicæ faptul cæ tipul de transformarea spafliului expozifliei øi a dispozitivelor prin care este prezentatæ arta, care a fost dus pînæ la capæt doi animai tîrziu prin expozifliile øi publicafliile lui Seth Siegelaub de exemplu, The Xerox Book , devenise deja o preocuparecomunæ a generafliei de artiøti postminimaliøti. Artistul serial nu18 arhivaurmæreøte producerea unui obiect frumos sau misterios, ci funcflioneazæ ca un simplu funcflionar ce catalogheazærezultatele premiselor sale [sublinierea noastræ]. Sau, încæ øi mai grav, cæ triumful iluminist al artei conceptuale — transformærile produse de ea asupra publiculuiøi distribufliei, abolirea statutului de obiect øi a formei de marfæ — urma, mai ales, sæ fie de scurtæ duratæ, fæcîndloc aproape imediat reîntoarcerii fantomatice a paradigmelor picturale øi sculpturale prematur? Publicatæîn Arts Magazine în decembrie , ultima dintre ele este o lucrare — necunoscutæ celor mai mulfli øi multævreme nerecunoscutæ — ce accentueazæ în mod programatic contingenfla øi contextualitatea structuralæ, formulîndîntrebæri esenfliale despre prezentare øi distribuflie, despre public øi auctorialitate.

Cu toate acestea, tofli15 16aceøti artiøti definesc, pe la mijlocul anilorproducflia øi receptarea artisticæ într-un fel care trece dincolode pragul tradiflional al vizualitæflii atît în termeni de materiale sau de proceduri de producflie specifice atelierului,cît øi în termeni de producflie industrialæøi tocmai în virtutea acestei paralele poate fi înfleles faptul cæ lucrærilelor se aflæ într-o strînsæ conexiune, dincolo de o simplæ analogie structuralæ sau morfologicæ.

Lucrærile protoconceptualede la mijlocul anilor redefinesc, într-adevær, experienfla esteticæ ca multiplicitate de modurinespecializate ale experienflei obiectului øi a limbajului.

KANTUTA QUIROS & ALIOCHA IMHOff - Overlapping Biennial

În funcflie de lectura pe care o provoacæ aceste obiecte,experienfla esteticæ — drept o investire individualæ øi socialæ a obiectelor cu semnificaflie — se constituie prin convenfliilingvistice øi, nu mai puflin, prin convenflii speculare, prin determinarea instituflionalæ a statutului obiectuluila fel de mult ca prin capacitatea de-a lectura a spectatorului.

În cadrul acestei concepflii împærtæøite de cei mai mulfli, ceea ce distinge obiectele între ele e accentul pe carefiecare îl pune pe diverse aspecte ale acestei deconstrucflii a conceptelor tradiflionale care definesc vizualitatea. De exemplu, Mirrored Cubes a lui Morris prin încæ o execuflie aproape literalæ a unei sugestii descoperite în GreenBox [Cutie verde, ] a lui Duchamp situeazæ spectatorul pe sutura reflecfliei în oglindæ: interfafla dintre obiectulsculptural øi situl arhitectural, unde niciunul din elemente nu poate cæpæta o poziflie de prioritate sau dominaflieîn triada spectator — obiect sculptural — spafliu arhitectural.

Øi, atîta vreme cît lucrarea acflioneazæ pentru a înscrieun model fenomenologic al experienflei într-un model tradiflional al specularitæflii pur vizuale øi, totodatæ, pentrua-l disloca, principalul punct asupra cæruia se concentreazæ ræmîne obiectul sculptural øi apercepflia sa vizualæ. Dimpotrivæ, Condensation Cube al lui Haacke — deøi suferæ, într-o manieræ evidentæ, de un reductivism viteză dating houston signature lounge chiar mai riguros instituit, øi de moøtenirea pozitivismului empiric al modernismului — abandoneazæ orelaflie specularæ cu obiectul în general, stabilind, în schimb, un sistem biofizic ca legæturæ între privitor, obiectsculptural øi sit arhitectural.

În acest fel, structura,amplasarea øi materialele intervenfliei sînt, în însuøi momentul concepfliei, cu totul determinate de viitoarea lordestinaflie. Deøi niciuna din suprafefle nu e precizatæ explicit în funcflie de contextul sæu instituflional, aceastæ ambiguitatea dislocærii dæ naøtere la douæ lecturi opuse, øi totuøi reciproc complementare.

Pe de altæ parte, dating în ramstein germania din aceste suprafefle n-ar puteafi vreodatæ luatæ în considerare independent de amplasarea ei instituflionalæ, de vreme ce inscripflia fizicæ depe fiecare suprafaflæ genereazæ, inevitabil, lecturi contextuale ce depind de convenfliile instituflionale øi de utilizærilespecifice ale acelor suprafefle în spafliile respective.

Trecînd dincolo de precizia literalæ sau perceptivæ cu care Barry øi Ryman fæcuseræ înainte legætura dintre obiectelepicturale øi pereflii folosifli, prin tradiflie, pentru expunere, dorind sæ facæ manifestæ interdependenfla lor fizicæ øiperceptivæ, cele douæ pætrate ale lui Weiner sînt acum integrate fizic atît în aceste suprafefle de susflinere, cîtøi în definirea lor instituflionalæ. Mai mult, fiindcæ inscripflia lucrærii implicæ, paradoxal, dislocarea fizicæ a suprafefleide susflinere, ea genereazæ, de asemenea, o experienflæ a retragerii perceptive.

A fost cît se poate de firesc ca, la prima mare expoziflie de artæ conceptualæ a lui Seth Siegelaub, evenimentulintitulat January 5—31,Lawrence Weiner sæ prezinte o formulæ care urma sæ opereze ca matrice întemeietoarea tuturor propozifliilor sale ulterioare.

două metode de dating dating fighters mma

Abordînd tocmai relafliile în cadrul cærora se constituie operade artæ ca o formulæ deschisæ, structuralæ, sintagmaticæ, aceastæ declaraflie matricealæ definea parametrii opereide artæ ca fiind aceia ai condifliilor auctorialitæflii øi producfliei øi încadra interdependenfla lor faflæ de condifliile posesiuniiøi utilizærii øi aceasta, nu în ultimul rînd, la nivel propoziflional ca definiflie lingvisticæ determinatæ de øi variabilæîn funcflie de tofli aceøti parametri, în constelafliile lor fluctuante øi aflate într-o continuæ transformare.

În privinfla diferitelor maniere de utilizare Artistul poate alcætui piesa.

Piesa poate fi fabricatæ. Piesa nu trebuie construitæ. Fiecare element fiind echivalent øi consecvent cu intenflia artistului, decizia în privinfla condifliilor ræmîne pe seamareceptorului, cu ocazia receptærii. E o recunoaøterea faptului cæ materialele øi procedurile, suprafeflele øi texturile, spafliile øi amplasamentele nu sîntdoar o chestiune picturalæ øi sculpturalæ ce trebuie tratatæ doar în termenii unei fenomenologii a experienfleivizuale øi cognitive sau în termenii unei analize structurale a semnului aøa cum mai credeau încæ majoritateaartiøtilor minimaliøti øi postminimaliøtici sînt întotdeauna deja înscrise în convenfliile limbajului øi, prin aceasta,în puterea instituflionalæ øi în investirea ideologicæ øi economicæ.

dating minte dating tipi irlandezi

Iar dacæ totuøi aceastæ recunoaøtere pæreaîncæ a fi într-un stadiu latent în lucrærile lui Weiner øi Barry de la sfîrøitul anilorea urma sæ se facæ manifestæcu repeziciune în lucrærile artiøtilor europeni din aceeaøi generaflie, în special în cele ale lui Marcel Broodthaers,Daniel Buren øi Hans Haacke, dupæ De altfel, critica instituflionalæ a devenit punctul viteză dating houston signature lounge al atacurilorcelor trei artiøti asupra falsei neutralitæfli a vederii care furnizeazæ premisele rafliunii de-a fi a acestor instituflii.

Înasemenea tovaræøilor sæi americani, Buren pleacæ de la o investigaflie criticæ asupra minimalismului. Buren s-a angajat, pe de-o parte, într-o evaluare criticæ a moøtenirii picturii modernistetîrzii øi americane postbeliceiar pe de altæ parte, într-o analizæ a moøtenirii lui Duchamp, pe care o priveaca o negare cu totul inacceptabilæ a picturii.

Aceastæ variantæ proprie de lecturæ a lui Duchamp øi a readymadeuluica act de o radicalitate mic-burghezæ anarhistæ, deøi nu necesarmente corectæ øi dusæ pînæ la capæt, i-a permislui Buren sæ construiascæ o criticæ plinæ de succes a ambelor: pictura modernistæ øi readymade-ul lui Duchampca Alter-ul sæu istoric radical.

În scrierile øi intervenfliile sale redactate începînd cuprin critica sa la adresaordinii speculare a picturii øi a cadrului instituflional ce o determinæ, Buren a reuøit performanfla excepflionalæde a disloca ambele paradigme, atît cea a picturii, cît øi cea a readymade-ului chiar douæzeci de ani mai tîrziu,aceastæ criticæ face sæ paræ cu totul inoportunæ continuarea în manieræ naivæ a producfliei de obiecte dupæ modelulreadymade-ului duchampian.

Tezacentralæ a lui Buren era cæ eroarea readymade-ului duchampian consta în ocultarea condifliilor ce modeleazæcadrul instituflional øi discursiv, condiflii care i-au permis încæ de la început readymade-ului sæ-øi producæ ræsturnærileîn ce priveøte atribuirea de semnificaflie øi experienfla obiectului.

Cu toate acestea, s-ar putea susfline la fel debine cæ — aøa cum o sugereazæ, de altfel, Marcel Broodthaers în catalogul expozifliei The Eagle from the Oligoceneto Today din Düsseldorf — definifliile contextuale øi construcfliile sintagmatice ale operei de artæ fuseseræ evidentinaugurate de modelul readymade-ului lui Duchamp. Plecînd de la minimalista dezmembrare literalæ a picturii în special de la cea a luiRyman øi FlavinBuren a transformat mai întîi picturalitatea într-un alt model, printre altele, de opacitate øi obiectualitate.

Aceastæ transformare a suprafeflelor-suport øi a procedeelor de producflie a avut ca rezultat, în lucrærile lui Buren,o vastæ serie de forme de distribuflie: de la pînze nefixate pe øasiu la coli de hîrtie în dungi, trimise anonim prinpoøtæ; de la pagini în cærfli la panouri publicitare.

În aceeaøi manieræ, dislocærile spafliilor destinate tradiflionalintervenfliilor artistice øi lecturilor au produs o multitudine de amplasamente øi de forme de expunere care speculaumereu dialectica interior-exterior, oscilînd, astfel, între contradicfliile sculpturii øi picturii øi aducînd în primplantoate acele dispozitive vizibile sau ascunse care structureazæ ambele tradiflii în cadrul discursului muzeuluiøi al atelierului.

Mai mult, adoptînd principiile criticii situaflioniste adresate diviziunii burgheze a creativitæflii conform regulilordiviziunii muncii, Buren, Olivier Viteză dating houston signature lounge, Michel Parmentier øi Niele Toroni au performat public cu diferite ocazii,între øi o deconstrucflie a distincfliei tradiflionale dintre artist øi public, fiecare cu rolurile sale corespunzætoare. Nu au pretins doar ca toate idiomurile lor artistice sæ fie considerate absolut echivalente øiinterøanjabile, ci øi ca producflia anonimæ a unor astfel de semne picturale de cætre public sæ fie echivalentæ celeirealizate de artiøtii înøiøi.

Acesta era faptulcæ anihilarea criticæ a convenfliilor culturale ajunge ea însæøi, imediat, la condiflia spectacolului, cæ insistareaasupra caracterului anonim al artisticului øi deconstrucflia auctorialitæflii produc imediat nume de marcæ øi produseidentificabile øi cæ o campanie ce-øi propune sæ critice convenfliile vizualitæflii prin intervenflii textuale, semnepe panouri publicitare, comunicate anonime øi pamflete sfîrøeøte, inevitabil, prin a urma mecanismele prestabiliteale publicitæflii øi ale campaniilor de marketing.

Toate lucrærile menflionate coincid totuøi în riguroasa lor redefinire a raporturilor dintre public, obiect øi autor.

Øi toate se conjugæ în efortul lor de-a înlocui modelul tradiflional, ierarhic al experienflei privilegiate bazate peabilitæfli auctoriale øi pe o competenflæ de receptare dobînditæ printr-un raport structural al echivalenflelor absolute,care sæ demonteze ambele pærfli ale viteză dating houston signature lounge poziflia hieraticæ a obiectului artistic unificat øi, în aceeaøi mæsuræ,poziflia privilegiatæ a autorului.

Întîmplarea, gustul sau formele ce revininconøtient în memorie nu trebuie sæ joace niciun rol în configurarea rezultatului. Artistul serial nu18 arhivaurmæreøte producerea unui obiect frumos sau misterios, ci funcflioneazæ ca un simplu funcflionar ce catalogheazærezultatele premiselor sale [sublinierea noastræ]. Iar aceastæ întrebare trebuie pusæ, totodatæ,chiar în contextul istoric specific în care moøtenirea avangardei istorice — constructivismul øi pozitivismul— a fost doar recent reclamatæ.

Atunci cînd automatismul elibereazæ milioane de ore [ce potfi dedicate] timpului liber, arta ar trebui sæ cîøtige, nu sæ piardæ în importanflæ, pentru cæ, deøi arta nu e doaro destindere [play], ea e contrapunctul muncii.

Ar putea sosi ziua în care arta sæ devinæ ocupaflia cotidianæa fiecæruia, deøi nu avem niciun motiv sæ credem cæ aceastæ activitate se va numi artæ. Este oarecum de la sine înfleles, cel puflin din perspectiva anilorcæ, încæ de la începuturile sale, arta conceptualæs-a distins prin simflul sæu acut al limitærilor discursive dating pirate fm instituflionale, prin restricfliile autoimpuse, prinlipsa unei viziuni totalizatoare, prin preocuparea sa criticæ pentru condifliile factuale ale producfliei artistice øi receptærii,færæ a aspira la depæøirea simplei facticitæfli a acestor condiflii.

Descarcă revista în format PDF - idea

Totuøi, ceea ce-a obflinut mæcar temporar arta conceptualæ a fost supunerea ultimelor reziduuri ale aspiraflieiartistice spre transcendenflæ manifestatæ prin tradiflionalele abilitæfli de atelier øi prin modalitæflile de experienflæprivilegiatæ la o ordine riguroasæ øi implacabilæ a jargonului administrærii.

Mai mult, a reuøit sæ purifice producfliaartisticæ viteză dating houston signature lounge aspiraflia la o colaborare afirmativæ cu forflele de producflie øi de consum industrial ultima dintreexperienflele totalizatoare în care, pentru o ultimæ datæ, s-a înscris mimetic øi plinæ de încredere producflia artisticæ,în contextul artei pop øi al minimalismului.

Astfel, în mod paradoxal, s-ar pærea cæ arta conceptualæ a devenit, într-adevær, cea mai semnificativæ schimbareparadigmaticæ a producfliei artistice postbelice, exact atunci cînd mima logica operaflionalæ a capitalismuluitîrziu øi instrumentalitatea sa pozitivistæ, într-un efort de a-øi plasa investigafliile autocritice în serviciul lichidæriipînæ øi a ultimelor ræmæøifle ale experienflei estetice speed ​​dating tips pua. Prin acest proces, ea a reuøit sæ se purifice înîntregime de experienfla imaginaræ øi corporalæ, de substanfla fizicæ øi de spafliul memoriei, tot aøa cum a øters19 toate reziduurile reprezentærii øi stilului, ale individualitæflii øi talentului.

Acesta a fost momentul în care lucrærilelui Buren øi Haacke, realizate începînd cu sfîrøitul anilorau întors violenfla acelui raport mimetic înapoiasupra mecanismului ideologic însuøi, folosind-o pentru a analiza øi expune institufliile sociale din care au emanatîncæ de la început instrumentalitatea pozitivistæ øi logica administrærii.

Aceste instituflii, care determinæ condifliileconsumului cultural, sînt tocmai acelea în care producflia artisticæ e transformatæ într-un instrument de controlideologic øi de legitimare culturalæ.

jack conway dating fox new dating show

Øi a fost unul din efectele dialecticii lui Broodthaers revelarea faptului cæ realizærileartei conceptuale erau indisociabil legate de o pierdere profundæ øi ireversibilæ: o pierdere care n-a fost, desigur,cauzatæ de practica artisticæ, ci una cæreia aceastæ practicæ i-a ræspuns cu viteză dating houston signature lounge optimismul aspirafliilor sale,eøuînd în a recunoaøte cæ purificarea de imagine øi talent, de memorie øi privire în cadrul reprezentærii esteticevizuale n-a fost doar un alt pas eroic în inevitabilul progres iluminist al eliberærii lumii de formele mitice alepercepfliei øi de modurile ierarhice ale experienflei specializate, ci a mai fost, în plus, o nouæ — øi poate ultimæ— eroziune øi poate cea mai eficace øi mai devastatoare din cele care au afectat sfera separatæ, prin tradiflie,a producfliei artistice, în eternele sale eforturi de-a rivaliza cu epistema dominantæ în cadrul paradigmatic propriuartei înseøi.

Sau, încæ øi mai grav, cæ triumful viteză dating houston signature lounge al artei conceptuale — transformærile produse de ea asupra publiculuiøi distribufliei, abolirea statutului de obiect øi a formei de marfæ — urma, mai ales, sæ fie de scurtæ duratæ, fæcîndloc aproape imediat reîntoarcerii fantomatice a paradigmelor picturale øi sculpturale prematur?

Astfel cæ regimul specular, pe care arta conceptualæ pretinsese cæ-l ræsturnase, urma curînd sæ fiereinstalat cu forfle proaspete. Ceea ce, desigur, s-a øi întîmplat. Aøa cum se obiønuieøte în privinfla formafliunilor stilistice din istoria artei, originea øi numele miøcærii sînt puternic contestate de principalii participanfli. De exemplu, Barry, Kosuth øi Weiner au contestat vehement, în conversaflii recente cu autorul [acestui studiu], orice legæturæ istoricæ cu — sauchiar cæ ar fi auzit mæcar ceva despre — miøcarea Fluxus de la începutul anilor În ,am auctorializat øi patentat sintagma «artæ concept», rafliunile pentru care am fæcut asta øi primele compoziflii denumite «artæ concept».

An Anthology a lui La Monte Younga fost publicatæ, de fapt, în Al doilea contestatar al termenului a fost Edward Kienholz, cu seria sa de Concept Tableaux, din de fapt, ocazional, el este creditat încæîn privinfla descoperirii termenului.

V, nr.

Lista ar putea pærea completæ, dacæ n-ar fi absenfla numelorlui Mel Bochner øi On Kawara, øi refuzul lui explicit de-a recunoaøte importanfla lui Sol LeWitt. Conform lui Bochner, care devenise asistent laSchool of Visual Arts înJoseph Kosuth a lucrat cu el ca student în øi El a fost liderul, de la început până la sfârșit.

Răsucirea aripii este prezentată în ilustrația de jos. Ei credeau că cunoașterea suficient de promițătoare a celorlalte două subiecte—aripile și motoarele—exista deja. Deși erau de acord cu ideea de exercițiu a lui Lilienthal, frații Wright considerau că metoda lui de echilibrare și control prin deplasarea greutății corpului este inadecvată. FiLm and photojournaLism.

dating apps pe android speed ​​dating ierusalim

And, from all times, the image producer has always been a skillful barrier iconoclast. Both film production and documentary photography taken directly from reality often keep their generic codified reflexes and specific regulations.

Brought together in a contemporary exhibition, they reveal their mutual infusions and collaboration. Beyond a strategic interaction, this juxtaposition evaluates the mutability factor contained by each genre. Edified for the chancellor Barbu Dimitrie Ştirbei in betweenafter the plans of French architect Michel Sanjouand, the elegant neoclassical palace set on Calea Victoriei Podul Mogoşoaiei at that tck dating must have visually shocked its contemporaries.

The Ştirbei Palace is not an alternative exhibition space. It is intimately linked with museum function. It has been used as popular art museum during the classical Romanian ethnography period; it has housed a museum for ceramics and glass with exhibits from Cucuteni to Art Nouveau. Starting witha memory void and a history void came out in its place.

It seems to have been erased from our visual horizon; and during our perambulations it appears somewhat like a scotoma. Reinvesting patrimonial sites with contemporary works is a longtime tested artistic gesture.

This edition of the Biennial of Young Artists will try to exploit the different narrative registers that the Palace exquisitely articulates. It is the attempt to understand the way contemporary cultural practitioners grasp this emblematic figure of control and its possible disguises, far more diffuse and hardly perceivable, far more allusive and easily infiltrating.

I think of this exhibition as more than activist radicalism, but rather as an activist reverie with a fictional, metaphorical setting. Dacă mecanismul privirii s-a răspândit, iar noi ne regăsim continuu în câmpul său vizual, putem oare să-l înţelegem mai degrabă ca potenţial decât ca forţă de obiectivare?

Viteză dating houston signature lounge conceptului pornesc de la ideea potrivit căreia camere portabile de supraveghere conectate la internet prin intermediul laptop-urilor pot fi utilizate de către indivizi pentru a reorienta lentila înapoi, spre sistemele de supraveghere publică şi privată care ne asaltează cotidianul. Proliferarea camerelor mobile şi videocamerelor a permis publicului să se înarmeze cu propriile sale lentile ca mijloace de distribuire a imaginilor de exemplu, YouTube şi reţelele de socializare.

La rândul lor, aceste reţele şi-au extins sfera de imagini şi viteza de transfer, permiţând astfel ca documentarea să devină reacţie şi să altereze în mod fundamental relaţia noastră cu vizualul.

dating în țara dvs dating o fată quebois

Dincolo de scrierile lui Mann, conceptul de subveghere poate fi văzut ca fiind alcătuit din trei componente distincte : instrumentul observaţiei şi răspunsul său corelat; recunoaşterea conştientă, convenită de către cele două entităţi care acceptă că se află în câmpul de vizibilitate al celuilalt; şi, în sfârşit, ca dinamizare a unei performativităţi dialectice.

Cu alte cuvinte, cel care observă, îl observă şi pe celălalt, îi observă pe ceilalţi privindu-l, observă că ceilalţi sunt observaţi la rândul lor de către un altul, îl observă pe cel care îi priveşte pe ceilalţi ca fiind observat de către un altul şi aşa mai departe. Ca o sală a oglinzilor. Ochiul care priveşte nu mai aparţine doar camerei de supraveghere, ci poate veni dinspre copilul care analizează societatea, se poate regăsi în ochiul scrutător al unui prieten sau în procedeele de urmărire viteză dating houston signature lounge care autorităţile le pun în practică în timpul protestelor, petiţiilor sau sondajelor.

Arta poate fi înţeleasă aşadar ca activitate reflexivă, în mod constant produsă de observaţie şi care îşi păstrează totuşi capacitatea de a pătrunde privitorul, condiţionând modalităţile noastre de a privi şi a gândi.

  1. Dacæ istoriaultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ delumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ.
  2. Descarcă revista în format PDF - idea
  3. KANTUTA QUIROS & ALIOCHA IMHOff - Overlapping Biennial

Teritoriul artei nu e compus dintr-o singură dimensiune, ci mai degrabă e o acumulare de heterotopii care apar chiar în interiorul societăţii. Recunoaşterea acestei egalităţi fundamentale deschide artei posibilitatea de a se infiltra în fluxul de imagini şi de a crea noi spaţii de potenţială acţiune, dezvăluindu-şi totodată viteză dating houston signature lounge diferenţă.

Închisoarea are o structură circulară, cu un turn de pază central şi celule individuale de jur împrejur, cu ferestre pe laturile din faţă şi în spate, care luminează din spate prizonierul şi îi fac toate mişcările vizibile din turn. În schimb, paznicul nu putea fi văzut în turnul său şi în consecinţă prizonierul nu putea fi niciodată sigur când era supravegheat sau nu, creând astfel un sistem de supraveghere potenţial omniprezent. Astfel, observaţia nu există doar ca o entitate externă, ci şi ca un lucru care poate fi transpus asupra subiectului.

Panopticon-ul se fondează pe premisa potrivit căreia a fi văzut este egal cu a fi vulnerabil. Studiind fenomenul modernităţii, schimbări distincte au loc în modul de operare al Panopticon-ului. Expansiunea constantă a economiei neoliberale şi a aparatului care o însoţeşte nu a dus doar la o lărgire a câmpului de vizibilitate a pieţelor; în mod paradoxal, aceste expansiuni prodigioase au făcut vizibile chiar centrele de putere.

O reţea informală de indivizi şi de grupuri locale viteză dating houston signature lounge internaţionale a fost capabilă să-şi însuşească instrumentele de comunicare multiplicate prin expansiunea capitalului şi globalizării, pentru a revitaliza protestul de stradă şi a reorienta privirea spre organisme transnaţionale opace precum OMC, FMI şi Banca Mondială.

Din momentul în care aceste mişcări aflate în stadiul lor incipient au vociferat pe străzi într-un spectacol animat, ca reacţie împotriva proceselor economice neoliberale din spatele globalizării, lupta pentru acţiune dincolo de corpul individual şi biologic a început să exploreze alte teritorii. Recentele revolte din Iran au implicat un număr de actori transnaţionali care au colaborat printr-o reţea densă de imagini.

Activişti, artişti, scriitori şi regizori aflaţi în exil îi ajutau pe cei aflaţi pe străzile din Teheran să îşi croiască drum prin bariera poliţiei şi a gărzilor basijs, monitorizând în timp real fluxurile RSS, Twitter, canalele de ştiri, sau sms-urile.

Imaginile şi filmele făcute pe străzi au fost încărcate pe YouTube şi pe reţelele de socializare, ocolind fluxurile tradiţionale de informaţii pentru a permite o multitudine de perspective.

băiat de 15 ani datând de 17 ani beneficii dating tipul scurt

Dacă în paradigma tradiţională a Panopticon-ului, media şi puterea de observaţie se suprapun ca mijloace de acţiune ale autorităţii, atunci circulaţia progresivă a imaginilor şi egalitatea lor fundamentală au subminat relaţiile de putere. Supravegherea nu mai este doar o funcţie unidirecţională a puterii.

Frații Wright

Pătrunzând în sistem, avem posibilitatea de a ţine în frâu observaţia. În acest caz, turnul de pază a rămas fără acoperire, relevând natura brută a puterii, supunându-se privirii colective a indivizilor dispersaţi. În această formulare contemporană structura carcerală a Panopticonului se transformă într-un instrument deschis care poate fi deturnat prin hacking, modificat şi însuşit.

Priority Pass [2020]: Everything You Need To Know!

Vizibilitatea nu mai este o formă de pedeapsă, ci şi un mijloc de putere. Un alt exemplu al acestei deschideri informaţionale poate fi întâlnit în zonele de conflict unde avioane militare automate colectează imagini şi lansează atacuri către reţele transnaţionale de insurgenţi. Înaceste imagini realizate de avioane au apărut pe neaşteptate în afara spaţiului restricţionat al camerelor de control clandestine direct pe laptop-urile ţintelor.

Cu ajutorul unui computer, al unei simple antene de satelit TV şi a unui software accesibil pe internet pentru doar Privilegiul vizionării este acum un produs de bază comun, împărtăşit de către toată lumea.

Cei care constituiau înainte obiective ale monitorizării militare, pot participa acum la supraveghere.