Sari la conținut

De ce? Comisia transmite mai departe aceste date organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. NUŢĂ, I. Ion Creangă.

Sinteză I Politica comună în domeniul pescuitului urmărește să asigure durabilitatea stocurilor de pește și a sectorului pescuitului pe termen lung. Multe stocuri continuă să fie pescuite excesiv, astfel încât sunt necesare eforturi suplimentare pentru o gestionare eficace a pescuitului.

Prin urmare, politica comună în domeniul pescuitului include măsuri de limitare a capacității flotei de pescuit și de gestionare a pescuitului prin impunerea unor limite în ceea ce privește capturile cum ar fi cotele și activitățile de pescuit cum ar fi restricțiile privind efortul de pescuit sau norme tehnice pentru anumite activități de pescuit. Succesul politicii comune în domeniul pescuitului depinde de conceperea și punerea în aplicare a unui sistem eficace de control. Ultima reformă a sistemului de control din cadrul acestei politici datează din jogos viteză datând 2 ea avut drept scop corectarea deficiențelor grave existente la momentul respectiv, ce fuseseră identificate de Curte în Raportul său special nr.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că, din cauza deficiențelor semnificative care afectau majoritatea domeniilor auditate, UE nu dispunea încă de un sistem de control al pescuitului suficient de eficace pentru a contribui la succesul politicii comune în domeniul pescuitului. Statele membre nu puseseră încă pe deplin în aplicare Regulamentul UE privind controlul pescuitului, iar anumite dispoziții din regulament urmau să necesite modificări pentru a permite statelor membre să controleze în mod eficace activitățile de pescuit.

IV Statele membre vizitate de Curte nu verificau în măsură suficientă exactitatea datelor privind capacitatea flotelor proprii și a informațiilor cu jogos viteză datând 2 la nave din registrul flotei. Regulamentul privind controlul prevede în mod expres norme pentru verificarea documentară și fizică a puterii motorului, însă nu prevede niciun fel de dispoziții pentru verificările tonajului brut.

Curtea a observat că cele patru jogos viteză datând 2 membre vizitate nu verificau, într-adevăr, tonajul navelor lor de pescuit și că două dintre ele nu efectuaseră încă verificările necesare ale puterii motorului. În plus, Curtea a identificat un număr semnificativ de discrepanțe între detaliile privind nava înregistrate în registrul flotei și cele incluse în documentele justificative.

jogos viteză datând 2 dating de viteză de artă

V Curtea a constatat că, în general, statele membre examinate puneau în aplicare în mod adecvat măsurile de gestionare a pescuitului. Sistemele statelor membre de monitorizare a navelor de pescuit bazate pe tehnologii de localizare prin satelit furnizau informații importante pentru monitorizarea și controlul activităților de pescuit. VI Statele membre vizitate au gestionat bine utilizarea cotelor de pescuit care le-au fost alocate.

Cu toate acestea, în cazurile în care au autorizat organizațiile de producători să gestioneze repartizarea cotelor, autoritățile statelor membre nu cunoșteau întotdeauna care au fost criteriile utilizate pentru a aloca cotele fiecărui beneficiar.

Din cauza acestei lipse de transparență, este dificil ca statele membre să cunoască cine sunt beneficiarii reali ai posibilităților de pescuit și, prin urmare, să evalueze eventualul impact negativ asupra mediului și a economiilor locale și, după caz, să ia măsurile corective care se impun. În plus, această lipsă de transparență sporește riscul ca interesele specifice ale anumitor operatori economici să fie favorizate în detrimentul altora.

April 19, Jpcuri Categoriile top sunt jocurile 2 jucători și jocurile dress up. Jocuri cu Friv Joacă jocuri 2 jucători la Y8. We support mobile and desktop games Jucați cel mai bun Jocuri Match 3 online pe Jocuri.

Monitorizarea respectării măsurilor de gestionare a pescuitului a fost dificilă, în special în cazul navelor neconectate la sisteme de monitorizare prin satelit.

Cu toate acestea, Curtea a identificat exemple de bune practici, în care organizațiile profesionale din domeniul pescuitului impuneau membrilor lor să respecte măsuri de conservare suplimentare, dar mai specifice, față de cele prevăzute de politica comună în domeniul pescuitului.

VII Datele privind activitățile de pescuit colectate în cadrul Regulamentului privind controlul nu erau suficient de complete și de fiabile. Datele privind capturile pentru navele care prezintă declarații pe suport de hârtie și care reprezintă o parte semnificativă a flotei UE erau incomplete și, de multe ori, înregistrate incorect în bazele de date ale statelor membre.

jogos viteză datând 2 cultura de dating grecească

Existau discrepanțe semnificative între debarcările declarate și înregistrările ulterioare privind prima vânzare. Două dintre cele patru state membre vizitate nu partajau și nu urmăreau în măsură suficientă informațiile de la un stat membru de pavilion la alt stat membru cu privire la activitățile navelor. Procesele statelor membre de validare a datelor erau insuficiente. În plus, existau diferențe semnificative între datele privind capturile totale înregistrate de forte findlay membre și cele aflate la dispoziția Comisiei.

Conform Regulamentului privind controlul, statele membre au obligația de a transmite date agregate privind capturile pe stocuri de pește. Cu toate acestea, faptul că regulamentul nu prevede și obligația de a raporta în detaliu cu privire jogos viteză datând 2 zonele de pescuit, la dimensiunea navelor și la uneltele de pescuit limitează posibilitatea de a se efectua o analiză detaliată a activității flotei europene.

Speech and Context, vol, 2, 2009

VIII În general, statele membre vizitate au planificat și au efectuat în mod corespunzător inspecțiile în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, lipsa accesului în timp real al inspectorilor la informații privind navele a redus eficacitatea inspecțiilor. Statele membre instituiseră proceduri de inspecție standardizate, însă Curtea a identificat cazuri în care inspectorii nu utilizaseră cum de a face munca orb de rapoarte disponibile.

Rezultatele inspecțiilor nu erau întotdeauna raportate corect în bazele de date naționale.

Controalele din domeniul pescuitului în UE: sunt necesare eforturi suplimentare

De asemenea, Curtea a constatat că sancțiunile aplicate nu erau întotdeauna disuasive. Gradul în care era aplicat sistemul de puncte, una dintre principalele inovații ale actualului Regulament privind controlul, care are rolul de a asigura un tratament egal al operatorilor de pescuit, varia foarte mult de la un stat membru vizitat la altul și chiar în cadrul aceluiași stat membru.

Nu în ultimul rând, în prezent nu există un registru european de evidență a încălcărilor și a sancțiunilor, care ar permite o mai bună monitorizare a punctelor aplicate, o analiză a riscurilor mai eficace și o transparență sporită între statele membre.

IX Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre, cu scopul de a îmbunătăți fiabilitatea informațiilor privind flotele de pescuit, monitorizarea măsurilor de gestionare a pescuitului, fiabilitatea datelor privind pescuitul și inspecțiile și sancțiunile. Introducere Politica europeană în domeniul pescuitului 01 Scopul principal al politicii comune în domeniul pescuitului, conform celei mai recente revizuiri dineste de a asigura durabilitatea sectoarelor pescuitului și acvaculturii pe termen lung din punct de vedere ecologic, economic și social.

cele mai bune jocuri Sega Genesis

Acest obiectiv reprezintă o adevărată provocare, deoarece, de-a lungul timpului, unele stocuri de pește din apele Uniunii Europene s-au diminuat ca urmare a pescuitului excesiv. Prin urmare, politica comună în domeniul pescuitului vizează să reducă presiunea asupra stocurilor de pește prin adoptarea unei abordări precaute 2 și prin stabilirea unor limite de captură pe baza celor mai bune informații științifice disponibile privind resursele. Această politică urmărește, de asemenea, să asigure un echilibru între capacitatea flotei și resursele piscicole disponibile.

jogos viteză datând 2 dating on-line se întâlnește cu mine

Din acest motiv, UE a stabilit un plafon pentru capacitatea flotei europene la un nivel care să asigure un echilibru între aceasta și posibilitățile de pescuit disponibile de-a lungul timpului a se vedea caseta 1precum și măsuri de gestionare a pescuitului, pentru a se asigura durabilitatea sectorului pescuitului. Caseta 1 Echilibru între capacitatea flotei și posibilitățile de pescuit UE își propune să obțină un echilibru durabil între capacitatea flotei de pescuit și posibilitățile de pescuit.

Politica comună în domeniul pescuitului stabilește un plafon al capacității flotei de pescuit pentru fiecare stat membru, atât în ceea ce privește puterea motorului [în kilowați kW ], cât și în ceea ce privește tonajul brut TB. Este posibilă introducerea unor nave de pescuit noi în flotă numai după ieșirea din flotă a unei capacități similare exprimate în kW și TB.

Informațiile privind flotele wapka dating site sunt păstrate în registrele privind flota ale statelor membre. Statele membre au obligația de a institui măsuri care să permită adaptarea, de-a lungul timpului, a capacității de pescuit jogos viteză datând 2 flotelor proprii în funcție de posibilitățile lor de pescuit. Licențele de pescuit, care conțin informații privind capacitatea și uneltele de jogos viteză datând 2, constituie unul dintre principalele instrumente care sunt utilizate pentru gestionarea capacității.

În cazul segmentelor de flotă care prezintă o supracapacitate, statele membre trebuie să pună în aplicare un plan de acțiune pentru reducerea capacității la un nivel adecvat. Statele membre prezintă în fiecare an un raport cu privire la eforturile lor de a asigura un echilibru între capacitatea și posibilitățile de pescuit.

jogos viteză datând 2 tonka decal dating

Rapoartele respective folosesc o serie de indicatori biologici, economici și specifici dating umbrelă la bordul jogos viteză datând 2 stabiliți de Jogos viteză datând 2. Ele sunt trimise Comisiei și sunt revizuite de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit. După examinarea rapoartelor transmise de statele membre și a analizei acestui comitet, Comisia întocmește în fiecare an un raport de sinteză pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

Figura 1 prezintă jogos viteză datând 2 diferitelor stocuri de pește în funcție de bazinele maritime. Figura 1 Situația stocurilor de pește evaluate în mările regionale 14 și 17 ani dating yahoo Europa, din punctul de vedere al stării ecologice bune1 1 O stare ecologică bună înseamnă că diferitele utilizări ale resurselor marine au loc la un nivel jogos viteză datând 2, asigurând continuitatea acestora pentru generațiile viitoare.

Sursa: site-ul Agenției Europene de Mediu date furnizate, pentru Atlanticul de Nord-Est, de către Consiliul Jogos viteză datând 2 pentru Explorarea Apelor Maritime și, pentru Marea Mediterană și Marea Neagră, de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuitastfel cum a fost actualizat în Ele includ norme privind activitatea flotei, cum ar fi restricțiile privind accesul navelor de pescuit la anumite ape, controale privind efortul de pescuit care vizează să reglementeze capacitatea de pescuit și utilizarea navelor, precum și măsuri tehnice ce reglementează utilizarea uneltelor de pescuit și perioadele și zonele geografice în care este permis pescuitul.

Caseta 2 Principalele măsuri de gestionare a pescuitului în UE 1. Măsuri de control al producției Capturile totale admisibile TAC și cotele Capturile totale admisibile sau posibilitățile de pescuit exprimate în tone sau în număr de exemplare sunt cantitățile maxime de pește care pot fi prelevate pentru un anumit tip de pescuit, dintr-o anumită zonă sau într-o anumită perioadă. În UE, s-au stabilit capturi totale admisibile pentru majoritatea stocurilor comerciale de pește.

Comisia elaborează propuneri în acest sens în fiecare an o dată la doi ani, în cazul stocurilor de pești de adâncimepe baza recomandărilor științifice din partea organismelor consultative.

jogos viteză datând 2 dating ucraina online

Acestea pot include institute naționale de cercetare, Comitetul științific, tehnic și economic jogos viteză datând 2 pescuit și Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime. În ceea ce privește stocurile care sunt partajate și gestionate în comun cu țări din afara UE, valorile TAC sunt convenite cu respectivele țări din afara UE.

Propunerile Comisiei privind capturile totale admisibile sunt analizate de mai multe comisii și sunt apoi dezbătute în cadrul Consiliului miniștrilor pescuitului cu ocazia Consiliului pentru pescuit din luna decembrie a fiecărui an. Consiliul de Miniștri adoptă valori TAC pentru anul următor, pentru fiecare specie și zonă, nu întotdeauna în conformitate cu propunerile Comisiei.

Capturile totale admisibile sunt repartizate în cote naționale, în conformitate cu un barem stabilit în și actualizat de-a lungul timpului, pe măsură ce noi state membre au aderat la Uniunea Europeană.

Statele membre pot însă face schimb de cote în cursul anului.

Cotele pot fi însoțite de măsuri suplimentare menite să limiteze perioadele de pescuit, utilizarea anumitor unelte de pescuit sau accesul la anumite zone jogos viteză datând 2 pescuit. Măsuri de control al mijloacelor de producție Verificarea dimensiunii ochiului de plasă al năvoadelor.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Efortul de pescuit Gestionarea efortului de pescuit este o combinație de restricții privind capacitatea flotei și privind timpul pe care aceasta din urmă îl poate petrece pe mare. UE definește efortul de pescuit drept capacitatea flotei [tonaj TB și puterea motorului kW ], multiplicată cu numărul de zile petrecute pe mare. Abordările sunt adaptate pentru fiecare activitate de pescuit, ținându-se seama de tipul de unelte de pescuit utilizate și de principalele specii capturate.

Restricțiile privind efortul de pescuit sunt aplicate în mod normal împreună cu capturile totale admisibile.

Portugalia

Exemple de restricții ale efortului de pescuit se regăsesc în planul de gestionare a stocurilor de cambulă și de limbă-de-mare din Marea Nordului, în normele privind pescuitul în apele occidentale sau în planurile de gestionare pentru Marea Mediterană.

Măsuri tehnice Măsurile tehnice sunt un set de norme care guvernează utilizarea uneltelor, precum și zonele și perioadele în care pescarii își pot exercita activitatea.

Aceste măsuri includ specificații de utilizare și jogos viteză datând 2 proiectare a uneltelor de pescuit, dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă, cerințele privind utilizarea uneltelor de pescuit selective pentru reducerea capturilor accidentale când sunt capturate specii nedorite sau nevizateprecum și sezoanele și zonele de pescuit interzise.

Pentru a pune în aplicare și a monitoriza aceste măsuri jogos viteză datând 2 gestionare a activităților de pescuit și a impune respectarea lor, statele membre pot apela la instrumente precum licențele de pescuit și autorizațiile de pescuit, registrele flotei, sistemele de detectare a navelor și centrele de monitorizare a pescuitului a se vedea glosarulinformații privind capturile și debarcările pentru navele aflate sub pavilionul lor, activități de inspecție și, dacă este necesar, sancțiuni.

Sistemul de control prevăzut de politica comună în domeniul pescuitului 04 Pentru ca politica comună în domeniul pescuitului să poată asigura durabilitatea stocurilor de pește și a sectorului pescuitului, este esențial să existe un sistem de control eficace dating în truro cornwall măsurilor de gestionare a pescuitului și al activităților flotei.

Acest sistem include controale privind capacitatea și activitatea flotei, pe de o parte, și respectarea măsurilor de gestionare, pe de altă parte, precum și măsuri de asigurare a respectării normelor în cazul în care se detectează încălcări și, acolo unde este necesar, sancțiuni.

În plus, este nevoie de un cadru pentru a se asigura date fiabile privind flota și capturile, atât pentru a se permite luarea măsurilor corespunzătoare de gestionare a pescuitului, cât și jogos viteză datând 2 a susține rapoartele științifice.

Acestea nu au fost însă suficiente pentru a asigura respectarea politicii.

jogos viteză datând 2 speed ​​dating fragen lustig

Curtea a raportat cu privire la aceste probleme în 3. În urma raportului Curții, în 4 au fost adoptate reforme majore ale sistemului de control prevăzut de politica comună în domeniul pescuitului prin Regulamentul Consiliului privind controlul și, înprin norme de punere bongo dating site aplicare adoptate de Comisie.