Sari la conținut

Cu toate acestea, un alt lucru nu este mai puțin important: cât de corectă a fost evaluarea unui astfel de serviciu. În epoca elenistică, sistemul valorilor etice ale medicului a fost completat și îmbogățit pe baza filozofiei stoice cu ideile datoriei morale, simpatie față de pacient și chiar dragoste și prietenie în relația dintre un medic și un pacient. În ceea ce priveşte profesiunea medicală, unul dintre primele documente în domeniu este cel cunoscut sub numele de Jurământul lui Hipocrate", jurământ rostit de fiecare absolvent de facultate şi care ar trebui să-i călăuzească întreaga via ă profesională. În continuare vom face o scurtă trecere în revistă a celor mai importante drepturi ale pacien ilor.

telefon mobil dating online by tarot card

Într-un mod sau altul, la un moment dat, fiecare dintre noi poate fi afectat de modul în care se respectă sau nu principiile etice ale unei profesiuni. Organiza ia Mondială a Sănătă ii este din ce în ce mai preocupată de delicatele aspecte ale aplicării principiilor eticii în practica medicală curentă, organizând dezbateri ample pe acest subiect.

Bine ați venit la Scribd!

Principala problemă a fost de a găsi modalită ile de asigurare a unui acces echitabil la serviciile de sănătate. Mai mult, numeroase programe organizate şi desfăşurate sub egida OMS au instituit propriile comitete de etică, respectarea principiilor de etică medicală devenind o preocupare prioritară pentru organiza ie.

Viaţa

Progresul înregistrat de ştiin ele medicale, în general şi de biologia moleculară în special, au modificat modelul tradi ional al rela iei medic bolnav. Peste tot în lume este resim ită o presiune crescândă asupra medicilor, care sunt nevoi i să ină cont de factorul economic, ceea ce poate, de multe ori, influen a decizia lor, privind ceea ce consideră că este benefic pentru bolnavi.

De aceea este mai mult decât necesară o corectă informare asupra principiilor etice, astfel încât fiecare medic să fie sigur că alegerea sa nu este dictată exclusiv de constrângerile economice.

La fel cum este important să se ştie că utilizarea unor tratamente sau investiga ii costisitoare ar putea să limiteze accesul altor pacien i la interven ii nu mai pu in necesare, dar sigur mai pu in costisitoare.

Astăzi, lumea medicul de etică datând pacient şi nu numai, este conştientă de obligativitatea respectării principiilor eticii medicale în tot ceea ce înseamnă medicul de etică datând pacient medicală, accesul la serviciile medicale, ingineria genetică, sănătatea mintală, reproducerea artificială, transplant, sfârşitul vie ii, respectarea drepturilor pacien ilor, etc.

Iată de ce introducerea eticii în programele de învă ământ devine una dintre necesită ile acestui moment. Bineîn eles că simpla studiere a eticii medicale nu va duce la rezolvarea problemelor, dar îi va ajuta pe cei direct interesa i să-şi dezvolte propriile cunoştin e în domeniu, pentru a putea lua deciziile clinice în deplină cunoştin ă medicul de etică datând pacient cauză.

De ce jurnalism medical?

Dilemele etice nu au răspunsuri preformulate. Tocmai de aceea, aducerea în discu ie a tuturor acestor aspecte critice şi de cele mai multe ori particulare, trebuie făcută acum, asigurându-se participarea unor categorii cât mai largi de persoane.

În această etapă, definirea oricărei politici na ionale, în domeniul sănătă ii, nu se mai poate face fără a ine 1 cont de principiile eticii medicale, încercându-se o adaptare la contextul social, constrângerile economice şi dezvoltarea tehnologică. Sperăm că în rândurile ce urmează se vor găsi măcar câteva idei care să incite la o reconsiderare a eticii medicale şi un studiu aprofundat a fascinantei sale problematici. Context general Începuturile eticii medicale nu sunt datate cu foarte mul i ani în urmă.

luanda dating auckland online dating site

Unii consideră că bazele au fost puse la Nurenberg, la sfârşitul celui de al doilea medicul de etică datând pacient mondial, atunci când au fost judeca i medicii nazişti, iar Codul de la Nurenberg ar reprezenta primul document care reglementează etica cercetării medicale.

Articolul cu pricina povestea istoria comitetului de etică din Seattle, care era obligat să facă selec ia celor care erau admişi în programul de dializă cronică. Cine are meritul începutului are mai pu ină importan a. Esen ial este că lumea modernă se apleacă tot mai mult asupra principiilor fundamentale ale eticii şi ale eticii medicale în particular.

Vorbind despre etică, în generai, ajungem inevitabil şi la o abordare din punct de vedere filosofic, fără de care nu se poate trece la aspectele particulare care vor face subiectul paginilor următoare. Obiectul eticii pure este binele. Definind ce este binele se poate stabili ce este bine să faci.

cum să-i spui părinților mei întâlnesc pe cineva online hip hop dating site

Deşi pare o chestiune uşor abordabilă, definirea binelui a constituit un obstacol de multe ori de netrecut pentru filozofii mai scrupuloşi. De regulă, atunci când se vorbeşte, la modul general, despre bine, se face de fapt caracterizarea unor ac iuni, care sunt considerate ca fiind sau nu bune.

Definire, elementele componente ale consinţământului, standarde de consimţământ Cazul Tarasoff. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu un an la o serată dansantă. După doar un sărut cu ocazia Anului Nou, Podar a devenit convins că între ei exista o relaţie serioasă. Dar Tarasoff i-a mărturisit că ea era deja implicată într-o relaţie, şi deci nu mai era interesată de un alt bărbat.

Nimeni nu poate răspunde cu certitudine dacă există un singur fel de bine, unanim acceptat ca atare. De fapt, binele nu poate fi analizat.

O altă distinc ie care este dificil de realizat este cea între etică şi morală, termeni care pot fi utiliza i câteodată cu semnifica ii identice.

Introducere

Pe de altă parte, există anumite delimitări care se pot face între etică şi morală. Etica poate fi definită ca ramură a ştiin elor sociale care stabileşte normele şi standardele de comportament care se aplică în judecarea actelor umane.

datând băieți albi alpha barbat dating alpha femeie

Morala este considerată ca fiind un produs al consensului social. Astfel, se pot cita morala catolică şi morala marxistă, chiar dacă între ele este foarte greu să se identifice punctele de legătură.

Totuşi, au fost acceptate ca atare de societă ile respective. Nerespectarea lor nu era pedepsită în mod direct şi imediat.

Această etică medicală învățată de practicieni este direcționată pe utilizarea acestor principii, cadrul legal și consecințele aplicării principiilor de etică. Luarea deciziilor în țările cu astfel de culturi se bazează preferențial pe responsabilitatea socială, pe solidaritate, egalitarism asupra familie ca sistem integru. În astfel de țări decizia este mai curând luată de comunitate, care are obligația de a se îngriji de cei bolnavi, ea se simte responsabilă, nu numai material, dar și spiritual, și de armonia socială sau de consensul comunitar în luarea deciziei.

De aceea, atunci când au fost prevăzute şi pedepsele primite de cei care încălcau poruncile, ele au devenit legi. Se pot da câteva exemple.

Agenda de Iasi

Astfel, pornind de la regula ,să nu medicul de etică datând pacient medicul de etică datând pacient altuia" şi inând cont că medicul, de multe ori, are nevoie să afle, de la pacient, informa ii care in de intimitatea acestuia, se ajunge la obliga ia oricărui medic de a păstra confiden ialitatea.

Mergând mai departe, este necesar să vorbim despre diferen ele dintre bioetică şi etica medicală. Bioetică se referă la tot ceea ce are via ă biologică. Etica medicală se referă 3 la toate aspectele etice ale practicii medicale. Fără îndoială, etica medicală reprezintă domeniul cel mai important al bioeticii. Etica medical : teorii, principii, reguli şi judec i Încercând o simplificare a problematicii eticii, în general, putem identifica patru categorii distincte : teoriile etice, principiile etice, regulile etice şi judecă ile etice.

metal datând din australia thai fată datând sydney

Teoriile etice sunt acele entită i sistematizate, alcătuite din principii şi reguli. Teorii consequenţialiste - sunt cele care măsoară valoarea unei ac iuni prin finalitatea ei medicul de etică datând pacient utilitarismul: "scopul scuză mijloacele" - binele şi drepturile individuale trebuie subordonate binelui şi drepturilor societă ii - "cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni" apare riscul de oprimare şi injusti ie pentru o minoritate Teoriile deontologice datoria şi obliga ia trebuie să stea la baza oricărui act, nu consecin ele - tradi iile religioase şi poruncile divine - ac iune "de dragul datoriei" Teoriile bazate pe virtuţi - cinste - compasiune - onestitate Principiile etice reprezintă baza pentru regulile etice care orientează luarea deciziilor.

Rezumat: Etică medicală. Tema: „Etica și deontologia în medicină

Respectarea autonomiei individului Adesea se consideră că acest principiu stă la baza practicii medicale din tribe app iirea dating vestice. Altfel formulat, acest principiu spune că indiferent ce crede medicul că trebuie făcut, pacientul este cel care are puterea de decizie.

  • Etica Medicala - Final
  • Jurnalism Medical: Etica profesiei de medic: intre ideal si real
  • (PDF) ETICĂ MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENŢILOR | adoris conas - eldad.ro
  • Cazul Tarasoff. Încălcarea confidenţialităţii
  • Aarp dating număr de telefon
  • Dating banner site-ul

Cu excep ia situa iei în care poate produce rău altora, orice persoană cu discernământ are dreptul să decidă ce va face în ceea ce priveşte sănătatea sa. Orice ac iune împotriva voin ei unei persoane, este supusă rigorilor legii. Din acest principiu, al autonomiei, derivă şi o bună parte din aspectele legate de consim ământ, confiden ialitate.

Ea stabileşte idealurile şi aspiraţiile oricărei morale profesionale şi contribuie la formarea omului preocupat în cel mai înalt grad de valorile autentice.

Una dintre problemele delicat de rezolvat este cea a discernământului. Cine îl stabileşte? Care este vârsta minimă pentru a fi considerat cu discernământ? Când începem să fim prea bătrâni pentru a mai avea discernământ? Este evident că poate fi extrem de dificil să stabileşti, medicii datând site-ul acurate e, discernământul sau lipsa de discernământ a unei persoane.

De aceea, se consideră că deciziile unui individ trebuie să fie catalogate ca fiind ra ionale sau ira ionale.

Încărcat de

Este acceptat ca atunci când voin a unui individ, privind ac iuni care afectează propria sănătate, pare a fi complet ira ională, ea să nu fie respectată. Oricum, în astfel de circumstan e decizia nu va fi uşor de luat şi este nevoie să nu fie o hotărâre individuală, ci rezultatul unei voin e colective, a unui comitet de exper i, aşa cum sunt organizate comitetele de etică. Din punctul de vedere a unor medici, aplicarea principiului autonomiei duce la modificarea obişnuin elor, ceea ce nu este nici uşor de acceptat şi nici uşor de pus în practică.

O rela ie medic-pacient în care balan a înclină spre medic, are anumite avantaje, dar şi puncte nevralgice. Principiul beneficienţei să faci bine Acest principiu se regăseşte, diferit exprimat şi în medicul de etică datând pacient lui Sudbury speed ​​dating.