Sari la conținut

Chociaż partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony musi przynosić obopólne korzyści zarówno obywatelom UE, jak i Zjednoczonego Królestwa, w interesie UE i Zjednoczonego Królestwa leży również ustanowienie systemu wzajemnej koordynacji i konsultacji w celu wspierania ich stosunków w zakresie polityki zagranicznej. Sebbene un partenariato nei settori della sicurezza e della difesa debba essere reciprocamente vantaggioso sia per i cittadini dell'UE che per quelli del Regno Unito, è anche nell'interesse dell'UE e del Regno Unito istituire un sistema di coordinamento e consultazione reciproci a sostegno delle loro relazioni di politica estera. Ett partnerskap på säkerhets- och försvarsområdet måste vara till ömsesidig nytta för både EU-medborgare och brittiska medborgare, men det ligger också i EU:s och Förenade kungarikets intresse att inrätta ett system för ömsesidig samordning och samråd för att stödja deras utrikespolitiska förbindelser.

Este util să se asigure faptul că conținutul nu a fost modificat fraudulos, deoarece o singură modificare ar avea ca rezultat o valoare total diferită. Valoare: faea83bcf04cbdf4fe6bafe Sursă: {"body":{"en":"The European Ime internaționalul evenimentelor and the UK must agree on new arrangements that will enable them to foster cooperation based on geographic proximity and shared priorities, while safeguarding their respective interests. The continuation of joint education and training, the strengthening of cooperation in cyber-security, industry and research, hybrid warfare, the fight against international terrorism, capability development, and protection of privacy is ime internaționalul evenimentelor to effectively address Europe-wide challenges. I když partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany musí být vzájemně prospěšné jak pro občany EU, tak pro občany Spojeného království, je rovněž v zájmu EU a Spojeného království vytvořit systém vzájemné koordinace a konzultací na podporu jejich vztahů v oblasti zahraniční politiky. K účasti na misích SBOP by mělo být přizváno Spojené království, zatímco pravidla budoucí spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím musí být formována jasným zahraničněpolitickým přístupem.

Nastavak zajedničkog obrazovanja i osposobljavanja, jačanje suradnje u području kibersigurnosti, industrije i istraživanja, hibridnog ratovanja, borbe protiv međunarodnog terorizma, razvoja sposobnosti i zaštite privatnosti ključni su za učinkovito rješavanje izazova diljem Europe. Bár a biztonság és a védelem területén létrejövő partnerségnek kölcsönösen előnyösnek kell lennie mind az uniós, mind az egyesült királyságbeli polgárok számára, az EU és az Egyesült Királyság érdeke is, hogy külpolitikai kapcsolatuk támogatása érdekében kölcsönös koordinációs ime internaționalul evenimentelor konzultációs rendszert hozzanak létre.

ime internaționalul evenimentelor

Az Egyesült Királyságot fel kell kérni a KBVP-missziókban való részvételre, míg az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli együttműködés szabályait egyértelmű külpolitikai megközelítéssel kell kialakítani.

A közös oktatás és képzés folytatása, a kiberbiztonság, az ipar és a kutatás, a hibrid hadviselés, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem, a képességfejlesztés és a magánélet védelme terén folytatott együttműködés megerősítése elengedhetetlen az egész Európára kiterjedő kihívások hatékony kezeléséhez.

Sebbene un partenariato nei settori della sicurezza e della difesa debba essere reciprocamente vantaggioso sia per i cittadini dell'UE che per quelli del Regno Unito, è anche nell'interesse dell'UE e del Regno Unito istituire un sistema di coordinamento e consultazione reciproci a sostegno delle loro relazioni di politica estera.

ime internaționalul evenimentelor

ime internaționalul evenimentelor Il Regno Unito dovrebbe essere invitato a partecipare alle missioni PSDC, mentre le regole della futura cooperazione UE-Regno Unito devono essere definite secondo un chiaro approccio di politica estera. Il proseguimento dell'istruzione e della formazione comuni, il rafforzamento della cooperazione in materia di cibersicurezza, industria e ricerca, la guerra ibrida, la lotta contro il terrorismo internazionale, lo sviluppo di capacità e la tutela della vita privata sono essenziali per affrontare efficacemente le sfide a livello europeo.

Nors partnerystė saugumo ir gynybos srityse turi būti abipusiai naudinga tiek ES, tiek JK piliečiams, ES ir JK taip pat suinteresuota sukurti tarpusavio koordinavimo ir konsultavimosi sistemą jų užsienio politikos santykiams remti. Siekiant veiksmingai spręsti Europos masto uždavinius, būtina tęsti bendrą švietimą ir mokymą, stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo, pramonės ir mokslinių tyrimų, hibridinio karo, kovos su tarptautiniu terorizmu, pajėgumų plėtojimo ir privatumo apsaugos srityse.

Lai gan partnerībai drošības un aizsardzības jomā ir jābūt abpusēji izdevīgai gan ES, gan Apvienotās Karalistes pilsoņiem, ES un Apvienotās Karalistes interesēs ir arī izveidot savstarpējas koordinācijas un konsultāciju sistēmu, lai atbalstītu ime internaționalul evenimentelor ārpolitikas attiecības.

Târguri şi expoziţii

Apvienotā Karaliste būtu jāaicina piedalīties KDAP misijās, savukārt turpmākās ES un Apvienotās Karalistes sadarbības noteikumi ir jāizstrādā, izmantojot skaidru ārpolitikas pieeju. Lai efektīvi risinātu Eiropas mēroga problēmas, ir svarīgi turpināt kopīgu izglītību un apmācību, stiprināt sadarbību kiberdrošības, rūpniecības ime internaționalul evenimentelor pētniecības jomā, hibrīdkaru, cīņu pret starptautisko terorismu, spēju attīstību un privātuma aizsardzību.

Hoewel een partnerschap op het gebied van veiligheid en defensie beide partijen ten goede moet komen aan zowel de burgers van de EU als het VK, is het ook in het belang van de EU en het VK om een systeem van wederzijdse coördinatie en overleg op te zetten ter ondersteuning van hun betrekkingen op het gebied van buitenlands beleid.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? The only international literary festival in the country to run for eight consecutive editions, the IME Nepal Literature Festival is a playground for authors, thinkers and literature connoisseurs. It was conceived as a forum for fostering pluralities of thoughts and ideas, tolerance, inclusiveness and literature. True to its founding ethos, it has over the years given space to diverse—often competing—ideas and unheard of voices.

Het VK moet worden uitgenodigd om deel te nemen aan GVDB-missies, terwijl de regels voor de toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK moeten worden bepaald door een duidelijke aanpak van het buitenlands beleid. De voortzetting van gezamenlijk onderwijs en opleiding, de versterking van de samenwerking op het gebied van cyberveiligheid, industrie en onderzoek, hybride oorlogvoering, de bestrijding van internationaal terrorisme, vermogensontwikkeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn van essentieel belang om de uitdagingen in heel Europa doeltreffend aan te pakken.

Chociaż partnerstwo w ime internaționalul evenimentelor bezpieczeństwa i obrony musi przynosić obopólne korzyści zarówno obywatelom UE, jak i Zjednoczonego Królestwa, w interesie UE i Zjednoczonego Królestwa leży również ustanowienie systemu wzajemnej koordynacji i konsultacji w celu wspierania ich stosunków w zakresie polityki zagranicznej.

ime internaționalul evenimentelor

Zjednoczone Królestwo powinno zostać zaproszone do udziału w misjach WPBiO, natomiast zasady przyszłej współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem muszą być kształtowane przez jasne podejście do polityki zagranicznej.

Kontynuacja wspólnej edukacji i szkoleń, zacieśnianie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, przemysł i badania naukowe, wojna hybrydowa, walka z międzynarodowym terroryzmem, rozwój zdolności i ochrona prywatności mają ime internaționalul evenimentelor znaczenie ime internaționalul evenimentelor skutecznego sprostania ogólnoeuropejskim wyzwaniom.

Embora uma parceria nos domínios da segurança e da defesa deva ser mutuamente benéfica para os cidadãos da UE e do Reino Unido, é também do interesse da UE e do Reino Unido criar um sistema de coordenação e consulta mútuas para apoiar as suas relações em matéria de política externa.

O Reino Unido deve ser convidado a participar nas missões da PCSD, enquanto as regras da futura cooperação entre a UE e o Reino Unido devem ser moldadas por uma abordagem clara em matéria de política externa. A continuação da educação e da formação conjuntas, o reforço da cooperação em matéria de cibersegurança, indústria e investigação, a guerra híbrida, a luta contra o terrorismo internacional, o desenvolvimento de capacidades e a proteção da privacidade são essenciais para enfrentar eficazmente os desafios à escala europeia.

UE în lume

Deși un parteneriat în domeniul securității și apărării trebuie să fie reciproc avantajos atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cetățenii Regatului Unit, este, de asemenea, în interesul UE și al Regatului Unit să instituie un sistem de coordonare și consultare reciprocă pentru a sprijini relația lor de politică externă.

Regatul Unit ar trebui invitat să participe la misiunile PSAC, în timp ce normele viitoarei cooperări dintre UE și Regatul Unit trebuie să fie modelate de o abordare clară de politică externă. Continuarea educației și formării comune, consolidarea cooperării în domeniul securității cibernetice, al industriei și al cercetării, războiul hibrid, lupta împotriva terorismului internațional, dezvoltarea capacităților și protecția vieții private sunt esențiale pentru a aborda în mod eficace provocările de la nivel european.

După anulprin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică iar mai apoi Universitatea din Petroșani Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți : Facultatea de MineFacultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe. Din anul și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit peste În Universitatea noastră se pregătesc peste de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste de cadre didactice.

Hoci partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany musí byť vzájomne prospešné pre občanov EÚ aj Spojeného kráľovstva, je tiež v záujme EÚ a Spojeného kráľovstva vytvoriť systém vzájomnej koordinácie a konzultácií na podporu ich zahraničnopolitických vzťahov.

Spojené kráľovstvo by sa malo vyzvať, aby sa zúčastňovalo na misiách SBOP, zatiaľ čo pravidlá budúcej spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa musia formovať jasným zahraničnopolitickým prístupom.

Pokračovanie v spoločnom vzdelávaní a odbornej príprave, posilnenie spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, priemyslu a výskumu, hybridná vojna, boj proti medzinárodnému terorizmu, rozvoj spôsobilostí a ochrana súkromia sú nevyhnutné na účinné riešenie celoeurópskych výziev. Medtem ko mora biti partnerstvo na področju varnosti in obrambe obojestransko koristno za državljane EU in Združenega kraljestva, je tudi v interesu EU in Združenega kraljestva, da vzpostavita sistem medsebojnega usklajevanja in posvetovanja v podporo njunim zunanjepolitičnim odnosom.

Združeno kraljestvo bi bilo treba povabiti k sodelovanju v misijah SVOP, pravila prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom pa bi bilo treba oblikovati z jasnim zunanjepolitičnim pristopom. Nadaljevanje skupnega izobraževanja in usposabljanja, krepitev sodelovanja na področju kibernetske varnosti, industrije in raziskav, hibridno vojskovanje, boj proti mednarodnemu terorizmu, razvoj zmogljivosti in varstvo zasebnosti so bistveni za učinkovito reševanje vseevropskih izzivov.

Ett partnerskap på säkerhets- och försvarsområdet måste vara till ömsesidig nytta för både EU-medborgare och brittiska medborgare, men det ligger också i EU:s och Förenade kungarikets intresse att inrätta ett system för ömsesidig samordning och samråd för att stödja deras utrikespolitiska förbindelser.

ime internaționalul evenimentelor

Dessutom måste EU och Förenade kungariket fortsätta att eftersträva gemensamma mål för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken GSFP. The only international literary festival in the country to run for eight consecutive editions, the IME Nepal Literature Festival is a playground for authors, thinkers and literature connoisseurs.

It was conceived as a forum for fostering pluralities of thoughts and ideas, tolerance, inclusiveness and literature. True to its founding ethos, it has over the years given space to diverse—often competing—ideas and unheard of voices.

From its humble beginnings inthe Festival has grown in stature and has brought together hundreds of national and international authors, activists, artists, intellectuals, economists and leaders to converse on issues both literary and non-literary.

  • eldad.ro - Universitatea din Petroșani

As the festival has grown, the discussions it gives birth to are becoming more diverse, inclusive and relatable. From intellectuals discussing the national economy and political figures being held answerable on the stage to poets serenading the crowds and writers connecting with their readers, the festival has become a platform for civic engagement, idea sharing and connecting.

We hope to develop the Festival into a neutral South Asian venue where writers, artists, thinkers and leaders from the region can come together to discuss varied issues pertinent to the times.

Ansamblul de dansuri Fluieras, dansatori la evenimente,VIDEO by VioMark md , Hanul lui Vasile

Singurul festival literar internațional din țară care se desfășoară timp de opt ediții consecutive, festivalul de literatură IME Nepal este un loc de joacă pentru autori, gânditori și cunoscători de literatură.