Sari la conținut

Numai astfel a putut audia mesajul rostit timp de 15 minute exclusiv în limba maghiară, de către primarul Robert Ráduly şi, sper, poate, că a înţeles ceea ce într-adevăr era de înţeles din spusele directorul Liceului "Márton Áron", Varga László, care încercând să salveze situaţia, a afirmat că, citez: "oaspetele trebuia salutat într-o limbă pe care o înţelege". Am iubit-o. Alexandra a zâmbit, iar eu am simţit acel înşelător puseu de bună dispoziţie pe care îl încerci adeseori la şedinţele de terapie când dai un răspuns corect, ca un elev isteţ. Iar gunoaiele umane sunt la fel de vizibile: beţivanii, boschetarii, nebunii şi indivizii cu mutre de borfaşi abundă. Amy n-a văzut-o niciodată, fiindcă nu merg cu ea la Londra.

Exemplu: declaraţia privind obligaţiile lunare de plată către bugetul statului, declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată către Casa de Asigurări Sociale, ajutorul de şomaj, casa de asigurări pentru sănătate, situaţia statistică privind numărul de personal şi fondul de salarii, situaţia lunară centralizată privind încadrarea la numărul de personal angajat aprobat, declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul de stat consolidat precum şi a altor raportări întâmplătoare; 17 S-a efectuat reactualizarea despăgubirilor ce urmau a fi restituite de către 2 3 persoanele care au solicitat restituirea în natură a bunurilor expropriate conform Legii nr.

Serviciul Buget, Împrumuturi a avut următoarele atribuţii: 1 Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli centralizat al municipiului Ploieşti pentru anul si a rectificărilor din cursul anului.

Astfel se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale.

sunt sam și ollie datând acum online dating girl în pune

Lunar se analizeaza diferentele dating o fată jamaicană din angajamentele intocmite si platile efectuate conform clasificatiei bugetare. Trimestrial se întocmesc, pe lângă Anexa nr.

De asemenea, centralizează şi analizează propunerile instituţiilor publice şi regiilor autonome subordonate Consiliului local a căror activitate se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti şi anume: - alte servicii publice generale: Serviciul Public Local Comunitare de Evidenta a Persoanelor; - ordine publica: Politia Locala Ploiesti; - învăţământ: 57 unitati de invatamant; - sănătate: Spitalul Municipal Ploiesti, Spitalul de Boli Infectioasa Ploiesti, Centrul de Transfuzie Sanguină; - cultură: Teatrul "Toma Caragiu", Filarmonica "P.

Constantinescu", Casa de Cultură "I. Pentru întocmirea contului de execuţie al bugetului local se operează zilnic sunt sam și ollie datând acum fişele bugetare, plăţile sau încasările efectuate prin Trezorerie, se verifică şi se analizează hamilton pocket ceas dating de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli, lunar, trimestrial şi anual sau ori de câte ori este nevoieiar în cazuri de necorelări între prevederi şi plăţi se întocmesc formele legale de corelare a acestora.

Zilnic se operează în fişele de angajamente ţinându-se evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale.

Efectuarea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor legate de programele cu finanţare externă directă Cats, Grundtvig si alte proiecte si proiectele finantate din fonduri postaderare. Cosminele nr. Realizarea, pentru proiectele cu finantare externa, a urmatoarelor operatiuni: - intocmirea bugetelor de proiect - intocmirea documentelor pentru plata sunt sam și ollie datând acum - efectuarea platilor din bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul local si bugetul creditelor interne B.

Intocmirea situaţiilor şi rapoartelor aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, către: - Ministerul Finanţelor Publice, trimestrial, - Ministerul Administraţiei şi Internelor, periodic, - către autorităţile Uniunii Europene, periodic; - A. Muntenia Sud 4. Intocmirea bugetelor şi a anexelor aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, a contului de execuţie şi bugetelor de program aferente proiectelor cu finanţare directă de la Uniunea Europeană si proiectelor finantate din fonduri postaderare; 5.

Intocmirea următoarelor documente: - propuneri de angajamente, ordonanţări, fişe bugetare - ordine de plată, D. Evidenţa conturilor în afara bilanţului pentru operaţiunile derulate prin Bugetul fondurilor externe nerambursabile in cadrul proiectelor cu finantare externa si pentru operatiunile derulate prin bugetul local si bugetul creditelor interne pentru proiectele finantate prin instrumente structurale; 7.

Prezentarea, la cererea Consiliului Local şi a Primarului, de rapoarte şi informari privind activitatea biroului în termenul şi forma solicitată; 8.

Exemplu: declaraţia privind obligaţiile lunare de plată către bugetul statului, declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată către Casa de Asigurări Sociale, ajutorul de şomaj, casa de asigurări pentru sănătate, situaţia statistică privind numărul de personal şi fondul de salarii, situaţia lunară centralizată privind încadrarea la numărul de personal angajat aprobat, declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul de stat consolidat precum şi a altor raportări întâmplătoare; 17 S-a efectuat reactualizarea despăgubirilor ce urmau a fi restituite de către 2 3 persoanele care au solicitat restituirea în natură a bunurilor expropriate danville dating Legii nr. Serviciul Buget, Împrumuturi a avut următoarele atribuţii: 1 Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli centralizat al municipiului Ploieşti pentru anul si a rectificărilor din cursul anului. Astfel se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale. Lunar se analizeaza diferentele provenite din angajamentele intocmite si platile efectuate conform clasificatiei bugetare.

Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei şi verificarea zilnică a documentelor de încasări şi plăţi, a documentelor justificative anexate precum şi a registrului de casă, pentru operaţiunile sunt sam și ollie datând acum valută. In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, a colaborat cu urmatoarele instituţii: - Trezoreria Ploiesti - Administraţia Finanţelor Sunt sam și ollie datând acum Ploiesti - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova - Instituţii de asistenţă socială - Instituţii de învăţământ - Instituţii de cultură 9 10 - Instituţii sanitare - Unitatile subordonate - Servicii publice de subordonare locala - Banci comerciale - Partenerii din proiectele cu finantare externa: R.

Muntenia Sud - A. Introducere Municipiul Ploieşti este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică, posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite. Administraţia publică a municipiului Ploieşti se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Municipiul Ploieşti este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Sunt sam și ollie datând acum nr.

Terapia - David Lodge

Funcţionarea curentă se realizează în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Ploieşti, precum şi în baza Regulamentului intern. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt sam și ollie datând acum Consiliul Local al municipiului Ploieşti, ca autoritate deliberativă şi Primarul municipiului Ploieşti ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

Primăria Municipiului Ploieşti constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimari, secretar şi aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

Finanţele municipiului Ploieşti se administrează în condiţiile prevăzute de lege, în conformitate cu principiile autonomiei locale, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. Bugetul municipiului Ploieşti se elaborează, se aprobă, şi se execută în condiţiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr. Prahova, la nivelul ordonatorului principal de credite al municipiului Ploieşti a fost organizat un serviciu de audit public intern care asigură exercitarea funcţiei de audit atât la Primăria Municipiului Ploieşti, cât şi la entităţile publice subordonate sau aflate sub autoritate.

sunt sam și ollie datând acum internet dating precauții de siguranță

De asemenea, precizăm faptul ca raportul a fost întocmit sub responsabilitatea şefului Serviciului Auditare Internă şi este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatele muncii auditorilor interni, cât şi Serviciului de Audit Sunt sam și ollie datând acum Intern din cadrul D. O copie a prezentului raport va fi transmisă şi Camerei de Conturi a Judeţului Prahova, conform reglementarilor în vigoare Date de identificare a instituţiei publice Municipiul Ploieşti având codul fiscal şi sediul in Bd.

Republicii nr. La aceste instituţii subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, auditul public intern este asigurat de Serviciul Auditare Internă organizat la nivelul ordonatorului principal de credite, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti Anexa nr.

Prahova; - Planul de audit pentru anulaprobat de ordonatorul principal de credite; - Raportul de audit privind evaluarea activităţii de audit public intern ruleta dating app la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti încheiat de Biroului Audit Public Intern al D. Prahova; - Rapoartele de audit încheiate pe datând un junkie ; - Informări privind diverse acţiuni Baza legală de elaborare a raportului - Legea nr.

Prahova Transmiterea raportului Raportul privind activitatea de audit public intern va fi transmis până la data de atât pe suport de hârtie, cât şi pe la D. O copie a prezentului raport va fi transmisă Camerei de Prima a doua a treia a 4-a în dating a Judeţului Prahova, conform reglementărilor în vigoare. Organizarea compartimentului de audit public intern Structura organizatorică La nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti funcţionează ca structura funcţională Serviciul Auditare Internă, având un numărul total de 9 posturi prevăzute în statul de funcţii, din care un post de conducere de şef serviciu, posturi sunt sam și ollie datând acum in totalitate.

sunt sam și ollie datând acum jiayuan dating site

Precizăm faptul că nu au fost modificări în sunt sam și ollie datând acum pe parcursul anului la nivelul serviciului, stabilitatea auditorilor reprezentând un aspect pozitiv pentru exercitarea funcţiei de audit. Serviciul Auditare Internă are atribuţii în auditarea activităţilor proprii ale aparatului Primăriei Municipiului Ploieşti direcţii, servicii, birouri, compartimente funcţionaleprecum şi a activităţilor entităţilor şi serviciilor publice subordonate sau sub autoritatea U.

Municipiul Ploieşti.

David (Biblie)

La data denumărul total al entităţilor publice subordonate sau aflate sub autoritate este de 75 entităţi auditabile numărul structurilor auditabile fiind de 83, incluzând şi direcţiile si compartimentele fără personalitate juridică din cadrul Primăriei Municipiului Ploieştisituaţie prezentată detaliat în Anexa nr. La nivelul entităţilor subordonate sau aflate sub autoritate, nu au fost înfiinţate compartimente de audit public intern, această funcţie fiind asigurată de serviciul constituit la nivelul ordonatorului principal de credite - Anexa nr.

  • Dezbateri parlamentare
  • Armenian dating site toronto
  • Out Of The Blue Capsis Elite Resort
  • Afilierea sa la Hershey ia făcut pe unii sportivi să-i spună "Soldierul de ciocolată".
  • Datând în jurul sărbătorilor
  • Meciul de arme
  • Familia[ modificare modificare sursă ] David ridicând capul lui Goliat, într-o ilustrație de Josephine Pollard Prima carte a lui Samuel și Cartea întâi a Cronicilor îl identifică pe David ca fiul lui IsaiBetleemitulcel mai mic dintre cei opt fii ai acestuia.
  • Dating publicații

În exerciţiul financiarau fost planificate şi efectuate un număr total de 39 misiuni. De asemenea, s-au efectuat la sunt sam și ollie datând acum subordonate şi 4 misiuni ad-hoc, numărul total al misiunilor ajungând astfel la Situaţia este prezentata detaliat in Anexa nr Adecvarea formei de organizare şi dimensiunii compartimentului de audit intern la necesităţile entităţii publice Potrivit formei de organizare actuale a funcţiei de audit public intern la nivelul U.

Municipiul Ploieşti, se asigura cerinţa legală de efectuare a unei misiuni cel puţin odată la 3 ani pentru toate entităţile si structurile funcţionale subordonate sau aflate sub autoritate. Apreciem că forma de organizare este adecvată la necesităţile entităţilor auditate. Un aspect deosebit pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, l-a reprezentat faptul că, în anul au fost reorganizate, potrivit legii, centrele financiare din învăţământ, eveniment cu impact semnificativ privind activitatea de audit public intern desfăşurată in anul Astfel, faţă de cele 22 centre financiare existente, 50 dating uk mai fost înfiinţate 35 de unităţi cu personalitate juridică în total 57 unităţi de învăţământ.

Această reorganizare a avut drept consecinţă majorarea entităţilor şi structurilor auditabile de la 48 la Pentru asigurarea periodicităţii de auditare s-au reanalizat si redimensionat echipele de auditori si durata misiunilor, găsindu-se soluţii practice de optimizare a capacităţii de auditare a Serviciului Auditare Internă.

Criteriile iniţiale care au fost avute în vedere la organizarea şi dimensionarea Serviciului Auditare Internă, au fost următoarele : - obligaţia legală de efectuare a misiunilor cel puţin odată la 3 ani; - eficienţa şi eficacitatea sporită a auditului public intern organizat la nivelul ordonatorului principal de credite; 12 13 - economicitatea activităţii specifice de audit public intern printr-o organizare centralizată şi în special pentru asigurarea funcţiei de supervizare a misiunilor în defavoarea înfiinţării mai multor compartimente la ordonatorii terţiari sau la alte entităţi de subordonare locală; - compararea cu alte structuri de audit ale unor localităţi comparabile cu municipiul Ploieşti; - componenta specifica locală la nivelul Primăriei a funcţionat un serviciu de control financiar care a cuprins în aria sa şi unităţile de subordonare locală.

Pe termen mediu apreciem ca trebuie reanalizată capacitatea de asigurare a unui audit public intern în condiţii si mai bune, însă după depăşirea perioadei economice dificile pe care o parcurgem şi când legislaţia va permite mărirea schemei de personal Statutul şi independenţa auditului intern Independenţa organizatorică a compartimentului de audit public intern Pentru asigurarea independenţei necesare desfăşurării activităţii de audit public intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări adecvate soluţionării acestora, în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, Serviciul Auditare Internă se afla în subordinea directă a primarului municipiului Ploieşti, în conformitate cu normele în vigoare.

Sefului Serviciului Auditare Interna comunica direct cu primarul, asigurându-se funcţia de avizare-valorificare a misiunilor de audit sunt sam și ollie datând acum.

Pseudonimul golferului: lista mare

Nu au fost semnalate nereguli sau alte probleme referitoare la independenţa şi competenta auditorilor în anul de raportare Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern În anul au fost actualizate Normele metodologice proprii de audit public intern la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti în conformitate cu recomandarea formulata de auditorii Biroului Audit Public Intern al D.

Prahova Raport de audit nr. A fost asigurata corespunzător funcţia de supervizare a misiunilor.

sunt sam și ollie datând acum cum mă opresc din cauza pierderii

Potrivit unei proceduri proprii, şeful serviciului a evaluat auditorii la fiecare misiune de audit public intern. Principalele probleme privind calitatea şi eficacitatea misiunilor de audit au fost cauzate de schimbările intervenite în managementul instituţiilor, în urma alegerilor din luna iunie Astfel, la unele entităţi auditate, au fost necesare şedinţe suplimentare pentru conştientizarea noilor manageri cu privire la obiectivele şi funcţia de audit, precum şi pentru înţelegerea şi acceptarea recomandărilor formulate.

Carta a fost transmisă tuturor entităţilor auditate, odată cu notificarea de regula prin şi prezentată detaliat în cadrul şedinţei de deschidere a libra dating fecioara man. Apreciez că auditorii interni din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti au respectat regulile si principiile de conduită etică în anul de raportare, aşa cum s-a constatat cu ocazia evaluării fiecărei misiuni de audit efectuate de seful serviciului conform procedurii interne.

Dakar 2021: Cea mai dură competiție de rally-raid din lume a ajuns la final

Nu au existat cazuri de încălcare al acestuia de către auditorii interni in anul În cadrul şedinţelor de pregătire profesională organizate de şeful serviciului în baza Programului de creştere a calităţii activităţii de audit public intern pe anulCodul de conduită sunt sam și ollie datând acum făcut obiectul prezentării şi dezbaterii. Au fost revizuite ghidurile proprii elaborate în anul precedent pe următoarele tematici: Constituirea veniturilor extrabugetare, Gestionarea veniturilor publice ale bugetului local, Plăţi efectuate în perioada auditată aferente angajamentelor către furnizori, Implementarea standardelor de control managerial, Plata drepturilor salariale, Organizarea şi desfăşurarea controlului financiar de gestiune, Urmărirea şi încasarea creanţelor fiscale, Aplicarea Ordinului nr.

Monitorizarea gradului de utilizare in activitatea practică a tuturor instrumentelor proprii de lucru s-a efectuat odată cu supervizarea misiunilor de audit şi în cadrul şedinţelor lunare de pregătire profesionala. Gradul de acoperire a activităţilor cu proceduri este bun, neexistând riscuri identificate şi înscrise în Registrul riscurilor care să nu fie cuprinse într-o sunt sam și ollie datând acum adoptată privind tratarea acestora.

Nu s-au elaborat proceduri pentru următoarele activităţi: Planificarea strategică a misiunilor de audit public intern, Realizarea misiunilor ad-hoc de audit public intern, Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern, Elaborarea si actualizarea normelor proprii de audit public intern, precum şi realizarea de ghiduri sau manuale de proceduri de lucru.

Cauza principală pentru care nu s-au elaborat proceduri pentru activităţile nominalizate mai sus o constituie complexitatea şi specificitatea activităţilor în cauză, care presupune experienţa profesională mare pentru auditorii care realizează activităţile respective.

DIRECŢIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE

Procedurile elaborate la nivelul serviciului sunt aprobate de conducerea instituţiei. Trimestrial şeful serviciului de audit efectuează monitorizarea respectării procedurilor de către auditori iar semestrial se realizează raportarea respectării acestora. Menţionăm totuşi, ca un aspect negativ important, lipsa cursurilor de pregătire profesională organizate de entităţile de profil, acest fapt datorându-se contextului economic dificil în perioada de raportare.

Prahova, ocazie care a condus la clarificarea multor probleme de ordin procedural si de organizare internă.

Domnul Adrian Moisoiu : Intervenţia de astăzi este intitulată: "Despre dascăli, despre criminali şi autoritatea limbii române.

Exemplificam în acest sens înţelegerea mai buna a tuturor componentelor procesului de urmărire a implementării recomandărilor, fapt ce a condus la îmbunătăţirea activităţilor specifice de urmărire in cadrul serviciului nostru, prin elaborarea unei proceduri operaţionale de sunt sam și ollie datând acum Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern Elaborarea şi actualizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern În conformitate cu pct.

Principalele obiective ale programului pe anulau fost: - respectarea cadrului legal de organizare şi exercitare a activităţilor de audit public intern; - respectarea instrucţiunilor, dispoziţiilor emise de conducerea entităţii ordonator principal sunt sam și ollie datând acum crediteprecum şi cele emise la nivelul S. Indicatorii de realizare a programului au fost: - numărul de neconformităţi constatate de către evaluatorii externi; - numărul de cazuri de încălcare a dispoziţiilor; - numărul abaterilor de la normele de conduită.

În concluzie, apreciem ca Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern pe anul a fost realizat integral Evaluarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Realizarea evaluării interne a. Evaluări realizate de şeful compartimentului de audit intern Toate misiunile de audit efectuate in anul au fost dating site oasis de către seful serviciului, verificându-se respectarea normelor metodologice de audit public intern, precum şi respectarea normelor de conduita.

Out Of The Blue Capsis Elite Resort

Evaluarea performanţelor auditorilor interni la finalul misiunilor de audit intern s-a efectuat în baza unei proceduri proprii concretizate în completarea a 2 fişe de evaluare: una de către conducătorul entităţii auditate, iar cealaltă de către şeful structurii de audit public intern. Rezultatele evaluărilor au fost foarte bune, calitatea misiunilor fiind apreciată de către conducerea entităţilor auditate, auditorii respectând cadrul metodologic şi fondul de timp alocat.

La nivelul serviciului, încă din anii precedenţi s-a implementat un sistem de conducere prin emiterea de Note ce ultrasunete de dating, realizarea sarcinilor fiind monitorizată şi discutată in şedinţele periodice organizate de regulă bilunar.

sunt sam și ollie datând acum dating fragmente de ceramică

Anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost întocmite Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, toţi auditorii obţinând calificativul Foarte bine.

Evaluări realizate de managementul entităţii 15 16 Evaluarea realizată de conducerea Primăriei Municipiului Ploieşti pentru conducătorul structurii de audit public intern a fost realizată anual, în conformitate cu normele în vigoare, calificativul acordat fiind Foarte bine.

I Am Sam (2001) - Sam and Lucy (HD Tribute)

Semestrial, prin Raportările efectuate de către serviciul de audit şi valorificate la nivelul conducerii executive a Primăriei se realizează monitorizarea realizării obiectivelor stabilite.

Pentru anul obiectivele aprobate au fost: - Realizarea PLANULUI de audit public intern pe anul ; - Raportarea periodică asupra activităţii de audit public intern; - Pregătire profesională min. Pentru fiecare obiectiv au fost stabiliţi indicatori de performantă după cum urmează: - Nr.

Alte evaluări interne În conformitate cu prevederile O. În urma efectuării acestor autoevaluări a rezultat faptul că Subsistemul privind activitatea de audit sunt sam și ollie datând acum intern în cadrul Primăriei este conform. Abateri şi sancţiuni În anul nu a fost cazul de sancţiuni pentru auditorii interni, nefiind constatate abateri de la normele în vigoare Realizarea evaluării externe a.

În exerciţiul financiar misiunea de audit public extern a cuprins ca obiective şi evaluarea activităţii de audit public intern, pe baza unui chestionar macheta nr. Principalele aspecte evaluate au cuprins: organizarea şi sunt sam și ollie datând acum auditului public intern conform cadrului legal, elaborarea şi aprobarea Planului anual şi strategic, efectuarea misiunilor programate, implementarea şi urmărirea recomandărilor.

Tratarea tulburărilor sau a maladiilor fizice, mintale sau sociale. N-ai păţit nimic, atâta doar că ai obiceiul ăsta prostesc de-a sta gârbovit.

Nu au fost constatate aspecte negative privind activitatea de audit public intern în Raportul de audit financiar încheiat, concluzia auditorilor externi fiind ca se pot baza pe auditul public intern desfăşurat la Primăria Municipiului Ploieşti.

Prahova, care a avut drept scop evaluarea activităţii de audit public intern desfăşurată la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. Principalele aspecte pozitive privind Serviciul Auditare Internă al Primăriei Municipiului Ploieşti, rezultate în urma misiunii de evaluare au fost următoarele: 16 17 sunt sam și ollie datând acum asigurarea respectării principiilor si obiectivelor înscrise în Carta auditului intern de către seful structurii de audit al Primăriei Municipiului Ploieşti; - independenţa structurii de audit intern în cadrul entităţii publice; - competenţa şi conştiinţa profesională ridicată a memphis dating interni; - Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit corespunzător; - managementul bun al activităţii de audit intern; - modul de respectare a Normelor metodologice şi a procedurilor de lucru în desfăşurarea misiunilor de audit; - comunicarea rezultatelor misiunii de sunt sam și ollie datând acum intern.

Principalele aspecte negative constatate au fost: - lipsa de proceduri formalizate pentru activităţile desfăşurate în cadrul structurii de audit intern; - nerevizuirea normelor metodologice proprii; - unele disfuncţionalităţi privind respectarea metodologiei şi a procedurilor de audit; - nestabilirea unui grad de prioritate pentru recomandările formulate în urma desfăşurării misiunilor de audit; - întârzieri privind acţiunile de verificare a modului de implementare a recomandărilor; - în dosarul misiunilor de audit nu au fost anexate documente justificative care să ateste modul de implementare a recomandărilor.

În urma misiunii de sunt sam și ollie datând acum au fost formulate recomandări înscrise în Raportul de audit nr.

Prahova, relevă conformitatea totală, respectiv performanta adecvată, în cazul a 10 activităţi auditate şi conformitate satisfăcătoare pentru celelalte 8 activităţi, ceea ce conduce, potrivit opiniei finale a auditorilor, la realizarea scopului şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţat serviciul de audit al Primăriei.

Precizăm faptul că, nu au existat cazuri de acordare a unor calificative de conformitate parţială sau neconformitate, respectiv performanţă redusa sau nonperformanţa. Evaluări realizate de alte organisme Nu au existat evaluări realizate de alte organisme Asigurarea şi adecvarea resurselor umane alocate compartimentului de audit intern Selecţia şi recrutarea auditorilor interni În anul de raportare nu au fost modificări de personal.