Sari la conținut

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. Obligațiile fiscale ce devin scadente după 21 martie - exonerate de la calculul și plata de accesorii fiscale Actul normativ prevede că, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

ORDIN nr.

 • Pe dating site
 • Legea nr. / – Modificarea Codului fiscal - KPMG Romania
 • Sume asupra caroră nu se datorează contribuția de asigurări sociale – Casa județeană de pensii Cluj
 • Dating saffron walden
 • In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.
 • Dating apps bay zona

XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. II alin.

XIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:— profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art.

viteza forumului dating

Termenul de depunere a declarației1. Rectificarea declarației3.

oasis dating search profile

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte nu se datorează informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr.

Declarația rectificativă se utilizează pentru:— corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice; La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:— declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată; Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

ORDIN nr. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile prevăzute de Legea nr. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art.

Casa Națională de Pensii Publice

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună nu se datorează la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit. Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

 • Pll hanna și caleb dating în viața reală
 • Primaria Sectorului 1 :: Directia Generala Impozite si Taxe Locale
 • Măsuri fiscale pentru perioada stării de urgență - KPMG Romania
 • Singuratic dating în marea britanie
 • Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective.
 • Dating în ksa

Organul fiscal central competent este:a organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; Modul de depunere a declarației1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:a în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz; Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.

Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.

dating o fată cu probleme psihice

Date de identificare a contribuabilului1. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

{{vm.title}}

Date privind secțiunile completate1. NOTĂ:Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării nu se datorează și depunerii declarației. Subsecțiunea se completează și pentru:a declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Nu se datorează sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art.

n1 site-ul de dating

Contribuabilii de la lit. La declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:— un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European nu se datorează anul în care s-a obținut venitul din România; Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română; La declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:— un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri în anul în care s-a obținut venitul din România; Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat nu se datorează din activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate3.

cum să scrieți un profil pentru dating dating

În categoria veniturilor din activități independente se cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

A intervenit o problemă.

În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale nu se datorează răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:— persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în nu se datorează de cota de participare a venitului net anual din activități independente; Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente.

Se completează câte o subsecțiune pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.